+420 774 997 898
Menu

Obchodní podmínky

Datum: 18.5. 2015OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) a on-line obchodu (e shop) umístěného na internetové adrese www.ondalek.cz


Prodávající:

Ondálek s.r.o.

se sídlem Podnikatelská 165/2, 35002 Cheb Hradiště

identifikační číslo: 06270026, DIČ: CZ06270026

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou C 34879I.    Úvodní ustanovení


1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  prodávajícího Ondálek s.r.o., se sídlem Podnikatelská 165/2, 35002 Cheb, Hradiště, IČ: 06270026, DIČ: CZ06270026, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spisovou značkou C 34879 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ondalek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Není-li výslovně uvedeno jinak, řídí se těmito obchodními podmínkami přiměřeně rovněž práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím elektronické pošty (e-mail).

1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.II.    Uživatelský účet


2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).  Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.III.    Uzavření kupní smlouvy


3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

     Objednávkový formulář s výše uvedenými údaji se dále nazývá jako „objednávka“.  

3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Předchozí věta neplatí v případě, kdy se kupní smlouva uzavírá výlučně výměnou elektronické pošty (e-mailem).

3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem, kdy prodávající doručí kupujícímu oznámení, že jeho objednávku přijal (provedl akceptaci).  Za takové oznámení se považuje zpráva zaslaná z adresy elektronické pošty prodávajícího a doručená na adresu elektronické pošty kupujícího, která obsahuje informaci o tom, že zboží bylo odesláno kupujícímu, popřípadě, kdy mu bude odesláno.

3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9.    Je-li předmětem kupní smlouvy sada nebo set věcí, jsou všechny tyto věci považovány za samostatné věci hlavní a nikoli za věc hlavní s příslušenstvím, nevyplývá-li z popisu sady nebo setu výslovně něco jiného a je-li možné samostatné užití těchto věcí.IV.    Cena zboží a platební podmínky, EET


4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými na https://www.ondalek.cz/zpusoby-platby/ nebo v příloze č. 1 obchodních podmínek.

4.2.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.3.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.4.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5.    V případě platby v hotovosti nebo platební kartou v provozovně je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem nebo platební kartou online je kupní cena splatná nejpozději před odesláním zboží.

4.6.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7.    V případě bezhotovostní platby musí kupující vždy uhradit celou kupní cenu ještě před odesláním zboží ze strany prodávajícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

4.9.    Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zašle prodávající kupujícímu v listinné podobě spolu se zbožím na adresu kupujícího.V.    Odstoupení od smlouvy


5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez udání důvodů odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno písemně poštou nebo e-mailem ve lhůtě uvedené v předchozí větě, jinak platí, že lhůta pro odstoupení nebyla zachována. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je ke stažení zde. Vyplněný formulář přiložte ke zboží, které vracíte, a vše zašlete na adresu Ondálek s.r.o., Podnikatelská 2, 35002, Cheb. Pro snazší dohledání, nechť kupující uvede v odstoupení také číslo faktury, kterou obdržel od prodávajícího. Zboží lze vrátit s vyplněným formulářem i v kamenné prodejně.

5.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující musí zboží vrátit prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží před uplynutím této lhůty. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Jestliže kupující zvolil při koupi jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze do výše odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, včetně nákladu na dodání zboží, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky uhrazené kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.    Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.VI.    Přeprava a dodání zboží


6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající má nárok na náklady spojené s přepravou zboží také v případě, kdy kupující balík nepřevezme (neplatí v případě převzetí poškozeného balíku). Náklady na přepravu zboží budou kupujícímu vyúčtovány při vystavování dobropisu pro vrácení peněz za zboží.

6.4.    Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme kupujícímu, aby si řádně zkontroloval neporušenost obalů zboží a počet balíků a v případě jakýchkoliv závad o nich sepsat s přepravcem krátký záznam. Jedno vyhotovení záznamu podepsané přepravcem si ponechá a na požádání předloží prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.    Prodávající se zavazuje odeslat zboží, které je skladem, do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky (akceptace), není-li dále stanoveno jinak. Dodací lhůta, která je uvedena v popisu zboží ve webovém rozhraní obchodu, má přednost před lhůtami uvedenými v těchto obchodních podmínkách. Není-li prodávající schopen příslušnou lhůtu dodržet, zavazuje se kupujícího e-mailem, písemně, či telefonicky informovat. Pokud zboží skladem není, může se dodací lhůta prodloužit v závislosti na dodacích lhůtách dodavatele. V případě platby převodem na bankovní účet prodávajícího se dodací lhůta začíná počítat teprve od připsání platby na bankovní účet prodávajícího.

6.6.    Při využití služby Doručení do druhého dne a pokud kupující splní všechny podmínky, za kterých je tuto službu možné využít (tyto podmínky jsou uvedeny v samostatné sekci Doručení do druhého dne - zde), se prodávající zavazuje odeslat zboží, které je skladem, v den, kdy obdrží objednávku kupujícího. Není-li však takový den dnem pracovním, odešle zboží kupujícímu nejbližší následující pracovní den. Pokud zboží skladem není, jsou dodací lhůty stejné jako u běžného dodání. Ustanoveními tohoto odstavce zůstává nedotčeno právo prodávajícího objednávku nepřijmout, nebo od kupní smlouvy odstoupit.

6.7.   Způsoby a ceny dopravy naleznete na stránce https://www.ondalek.cz/zpusoby-dopravy/ nebo v příloze č. 2 obchodních podmínek.VII.    Práva z vadného plnění


7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.    Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.

7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (Ondálek s.r.o. na adrese Podnikatelská 2, Cheb 35002) nebo emailem (servis@ondalek.cz). Lhůta pro vyřízení začíná běžet v momentě převzetí reklamovaného zboží nebo v případě řešení online dodáním veškerých potřebných podkladů, které si prodejce vyžádá.

7.6.    Prodávající písemně potvrdí kupujícímu, kdy zboží reklamoval a jakým způsobem požadoval reklamaci vyřídit. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace zasláním elektronické zprávy na adresu elektronické pošty kupujícího či zasláním zprávy v listinné podobě na jeho doručovací adresu.

7.7.    Pakliže bude reklamace vyřízena opravou zboží, vystaví prodávající kupujícímu písemné potvrzení rovněž o provedení opravy a době jejího trvání. Výše uvedená potvrzení předá prodávající kupujícímu v listinné podobě, dostaví-li se kupující do provozovny prodávajícího. Jinak potvrzení předá formou elektronické zprávy na adresu elektronické pošty, kterou kupující sdělil prodávajícímu, a není-li jí, pak v listinné podobě na jeho doručovací adresu. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci v co nejkratší době, nejdéle však do 30-ti dnů od přijetí zboží. V případě reklamace kočárku může kupující využít v době jejího vyřizování možnost zapůjčení značkového servisního kočárku.

7.8.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.VIII.    Další práva a povinnosti smluvních stran


8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy servis@ondalek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.    V případě vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit smírně, je k mimosoudnímu řešení sporu příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, e-mailová adresa: adr@coi.cz, internetová adresa: adr.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

8.5.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad v Chebu. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.IX.    Ochrana osobních údajů


9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení GDPR. Prodávající je registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem 00076158.

9.2.    Odesláním objednávky kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění kupní smlouvy a vedení uživatelského účtu. Jedná se o tyto údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.    Zaškrtne-li kupující při objednávce souhlas s podmínkami zpracování osobních údajů, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely marketingu, zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu nebrání sám o sobě uzavření kupní smlouvy.

9.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující může své osobní údaje kontrolovat, nebo nechat změnit či vymazat prostřednictvím žádosti zaslané prodávajícímu formou elektronické zprávy na adresu shop@ondalek.eu nebo formou listinné zprávy zaslané na adresu provozovny. Má-li kupující zřízen uživatelský účet, může své osobní údaje kontrolovat, měnit či mazat také prostřednictvím svého uživatelského účtu.

9.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob poskytujících přepravní a účetní služby a služby provozovatele e-shopu nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu patnácti let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující dále potvrzuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.X.    Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies


10.1.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s objednaným zbožím a službami na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.    Pokud tak zvolil prostřednictvím webového rozhraní obchodu, souhlasí kupující s ukládáním tzv. „cookies“ na svůj počítač. Souhlas podle předchozí věty lze kdykoliv odvolat.XI.    Doručování


11.1.    Prodávající je oprávněn doručovat sdělení či právní jednání určená kupujícímu jak na jeho fyzickou adresu (např. bydliště, sídlo či jinou doručovací adresu, kterou mu kupující sdělil), tak na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu či objednávce. V případě doručování zprávy elektronickou poštou se má za to, že účinky jejího doručení nastaly okamžikem jejího odeslání.XII.    Dárkové poukazy


12.1.    Prodávající je vydavatelem elektronických a tištěných dárkových poukazů v hodnotě 1.000, - Kč; 2.000, - Kč; 3.000, - Kč a 5.000, - Kč, které lze využít na úhradu zboží prostřednictvím webového rozhraní nebo v provozovně prodávajícího.

12.2.    Dárkový poukaz může kupující zakoupit prostřednictvím webového rozhraní nebo v provozovně prodávajícího. Prostřednictvím webového rozhraní, lze v rámci jedné objednávky nakoupit samostatně pouze 1 kus dárkového poukazu. Součástí objednávky s dárkovým poukazem nemůže být žádné jiné zboží. Na nákup dárkového poukazu není možné uplatnit žádný druh slevy. Prodávající vystaví kupujícímu dárkový poukaz dle objednávky kupujícího a zašle v tentýž pracovní den v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávkovém formuláři, a to po zaplacení plné částky za dárkový poukaz včetně úhrady všech případných bankovních poplatků na bankovní účet prodávajícího. Daňový doklad za prodej dárkového poukazu zašle prodávající kupujícímu do jednoho pracovního dne od zaplacení dárkového poukazu.

12.3.    Dárkový poukaz nelze vyměnit zpět za hotovost. Dárkový poukaz má platnost 12 měsíců počínaje datem vystavení. V případě neuplatnění dárkového poukazu ve stanovené lhůtě, poukaz propadá bez nároku na vrácení peněz a zanikají veškerá práva s ním spojená.

12.4.    Dárkový poukaz je přenositelný na jinou osobu a lze jej uplatnit jednorázově a v plné výši hodnoty dárkového poukazu v provozovně prodávajícího nebo prostřednictvím webového rozhraní. V rámci jednoho nákupu musí být využita plná hodnota poukazu. Hodnotu poukazu nelze rozdělit do více nákupů, ani nelze zbylou hodnotu vyplatit v hotovosti.

12.5.    Dárkový poukaz lze v době jeho platnosti uplatnit jednorázově a v plné výši prostřednictvím webového rozhraní nebo v provozovně prodávajícího jako úhradu ceny zboží v hodnotě, která je na něm uvedena. V případě použití prostřednictvím webového rozhraní zadá kupující kód dárkového poukazu do elektronického nákupního košíku. Hodnota dárkového poukazu se automaticky odečte od celkové hodnoty nákupu. V případě, že hodnota nákupu je nižší než hodnota poukazu, nelze poukaz použít. Současně s použitím dárkového poukazu lze uplatnit na zboží zákaznické nebo akční slevy.

12.6.    Kupující je oprávněn požadovat uplatnění dárkového poukazu u prodávajícího pouze s čitelným a platným kódem dárkového poukazu. Uplatněním uvedeného kódu u prodávajícího se dárkový poukaz stává neplatným.  Zákazník není oprávněn, jakkoliv zasahovat do grafické podoby dárkového poukazu, kopírovat jej nebo měnit obsah. Kupující je povinen zabránit zneužití kódu dárkového poukazu neoprávněnou osobou. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití kódu neoprávněnou osobou.XIII.    Závěrečná ustanovení


13.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo se k němu nepřihlíží, nebo se takovým stane, pak namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se mu co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností, zdánlivostí nebo tím, že se k ustanovení nepřihlíží, nejsou dotčena ostatní ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy včetně obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Ondálek s.r.o., Podnikatelská 165/2, Cheb, 35002, adresa elektronické pošty shop@ondalek.eu, telefon +420 774 997 898, číslo účtu a kód banky pro platbu předem 991 83 002/5500, osoba odpovědná za provoz e-shopu je Ondálek s.r.o.Odběr novinek

Nenechte si ujít žádnou slevu

Editace, odhlášení

Doprava využíváme osvědčených dopravců

GLS SKČeská pošta | balík do rukyČeská pošta | balík na poštuČeská pošta | balíkovnaOsobní odběr

Platby nabízíme tyto platební metody

Rychlým online bank. převodem GoPayPlatební kartou online GoPayKlasickým bankovním převodemPlatba při převzetí